Betingelser for kjøp

GJELDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VED SALG FRA BETOMUR AS
Oppdatert f.o.m. 01. mars 2021.

Disse alminnelige Salgs og Leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtale mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av selger senest på avtaleinngåelsestidspunkt.

1) TILBUD
Tilbud må aksepteres omgående med mindre annet er avtalt og gjelder i 30 dager fra tilbudet er sendt. Salg og andre avtaler som våre funksjonærer eller representanter formidler, blir først bindende for oss ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering. BETOMUR AS forbeholder seg rett til å endre tilbud og rabatter uten forutgående varsel så lenge det ikke er inngått tidsavgrensede faste avtaler.

2) LEVERING OG LEVERINGSTID
Hvis det ikke er avtalt at varene skal leveres fra våre lagre, kan levering skje fra den produsent hvor ordren plasseres av selgeren. Skjer levering etter avtale fra selgerens leverandør, overtar selgeren intet ansvar for forsinket levering. Er leveringstiden ikke avtalt, må selgeren ha minst 8 dagers varsel, eller så langt varsel leverandøren oppgir. Er avsendelse av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av kjøperens forhold, er salgssummen likevel forfallen til betaling. Varen blir da for kjøperens regning og risiko lagret på leverandørens sted, hos speditør e.l. Hvis ikke annet er avtalt, stiller kjøperen nødvendig utstyr eller hjelpemannskap for rask og forsvarlig lossing. Er det ikke avtalt spesielle vilkår, blir varene for øvrig levert på de betingelser som er vanlig i bransjen.
Kostnader til paller, spesialemballasje, o.l., skal dekkes av kjøper.

3) BETALINGSVILKÅR
Betaling skal skje pr. 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt skriftlig.
Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Betomurs bankkonto.
Ved forsinket betaling har Betomur krav på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallsdato + purregebyr.
Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle krav mot Betomur.

4) LEVERINGSHINDRINGER - FORCE MAJEURE - ANNULLERING
Hvis forhold som streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, is- hindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn og utførselsforbud, lisensnektelse, pandemi etc. hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør levering av bestilte varer, er selgeren uten ansvar for følgene av dette.
Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Foretar selgerens leverandør annullasjon av noen art som berører selgeren har selgeren tilsvarende rett til annullasjon overfor kjøperen. Hvis en av partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter som er nevnt i pkt. 3, må denne uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

5) KVALITET
Ethvert tilbud gjelder den vanlige kvalitet fra selgerens leverandør såfremt intet annet er skriftlig avtalt mellom kjøper og selger på forhånd.

6) FORSIKRING
“CIF”-tilbud og salg er underforstått f.p.a. betingelser (free particular average), dvs. markerte uhell med transportmidlet og brann. Selgeren er ikke forpliktet til å krigsforsikre.

7) FORSENDELSE/RISIKO
Har kjøperen ved ab. verk eller fob salg ikke gitt instruksjoner om forsendelsesmåten ved bestilling, velger selgeren transportvei uten ansvar for billigste transport. Ved en “DIF”, “C&F”,”Fraktfritt” e.l. bestemmer selgeren transportmåte.

8) EMBALLASJE
Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt. Ved retur av standardpaller direkte til selgerens leverandør, gjelder dennes betingelser. Ved retur til selgernes lagre i prima stand og for kjøperens regning, kan verdien krediteres efter avtale.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper skal ved mottakelse kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig avhengig av varens art og leveringsform. Ethvert krav basert på undersøkelsen må det skriftlig reklameres over i samsvar med pkt. 12.

9) VARER I RETUR
Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra Betomur AS’ side, vil minimum 20% returomkostninger bli fratrukket i kredit-notaen. Omkostninger forbundet med transporten til selgerens lager samt eventuelle skader på varene dekkes av kjøperen. Varen må returneres i uskadet originalemballasje.

10) FAKTURADATO/PRISER
Hvis intet annet er avtalt, gjelder de priser som den enkelte selger noterer på leveringsdagen.
Fakturaen dateres den dag varen sendes fra lager eller verk, og denne dag gjelder som leveringsdag.

11) DELBETALING/BANKGARANTI VED STØRRE LEVERANSER
Ved leveranser som overstiger kr. 100.000, - i totalsum, vil 30% av leveransens totalbeløp bli fakturert ved bestilling, og må være registrert innbetalt før ordre effektueres. Det resterende av ordrebeløpet faktureres ved avsendelse av varene.
Ved ordre over kr. 500.000, - må det foreligge bankgaranti før ordre bekreftes eller leveres.

12) SALGSPANT
Selgeren har eiendomsrett til de solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

13) REKLAMASJONER
Reklamasjoner vedrørende:
a) - transportskade eller avvik i antall kolli skal meldes straks ved varens ankomst, skade eller manko skal angis i fraktbrev og signeres av sjåfør. Kjøperen må umiddelbart dokumentere slike skader og mangler for rette transportører.
b) - kvantitet skal skje til selger straks og senest 8 dager efter ankomst med spesifikasjon over avvikene.
c) - feil i varene må skje hurtigst mulig og senest 8 dager efter at feilen er eller burde være oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottagelse. Ved feil på ferskvarer (varer med begrenset holdbarhet) må feil meldes innen 30 dager etter leveranse.

14) ANSVARSBEGRENSNING
Betomur AS yter gratis råd og veiledning overfor våre kunder, men vi er ikke delaktige i utførelse. Vi følger ikke de enkelte prosjekter kontinuerlig og har derved ikke kontroll med fremgangsmåte eller situasjon ved installasjonen. Således kan vi ikke gjøres ansvarlig for feil eller mangler eller konsekvenser som måtte oppstå på bakgrunn av våre anbefalinger eller videreanvendelse av våre leveranser, som for eksempel arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning overfor tredjepart, leietap eller annet.
En rekke av de produktene som leveres av Betomur er å definere som halv-fabrikata. Produktets ferdige kvalitet er derfor avhengig av riktig bruk. Betomur forventer derfor at utførende registrerer fortløpende en logg ved bruk av pulver-, to-komponent-produkter, maling og andre produkter som krever en videre behandling. Denne loggen bør inneholde informasjon om bl.a.: luft-, natt- og underlagstemperatur, klima, eventuell vanntilsetning, blande- og brukstid, blandeutstyr, klimatiltak før-, under- og etter utførelsen, produksjons nummer på emballasjen osv. En slik logg vil bli avkrevd hvis det oppstår spørsmål til kvaliteten på produktene i ettertid.
Hvis ikke en relevant logg kan fremvises vil eventuell reklamasjon bli avvist.
Dersom det kan påvises konkret feil ved varen evt. forsettlig eller grov uaktsomhet fra selgers side, og at det kan påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade, begrenses Betomur AS’ ansvar oppad til total sum av vår aktuelle leveranse.
Se også eget dokument om Forbehold, knyttet til informasjon på vår hjemmeside www.betomur.no.

15) TVISTER
Ethvert tilbud og salg er basert på norsk lov såfremt selgerens vilkår ikke fraviker denne.
I tilfelle av søksmål, anses selgerens verneting som vedtatt av begge parter.

16) VALUTA
Alle beløp er oppgitt og skjer i norske kroner (NOK).